Les fitxes de descripció d'indicadors

Les fitxes de descripció dels indicadors contenen tota la informació necessària per poder aplicar aquests indicadors i interpretar-los en relació amb l'objectiu d'avaluació i amb l'àmbit al qual pertanyen.


La fitxa d'indicadors quantitatius

OBJECTIU1 Objectiu d'avaluació a què dóna resposta l'indicador
INDICADOR
1.1.1.
Nom de l'indicador
Fórmula Definició de la fórmula estadística a partir de la qual es concreta l'indicador
Estructura i
informació
tècnica
Definició i anàlisi de les variables, dels termes implicats o altres observacions tècniques que puguin ajudar a delimitar l'indicador i la recollida d'informació que requereix
Glossari Conceptes específics que són objecte d'una definició concreta al marge de la informació tècnica proporcionada
Interpretació Informació que pot ajudar a donar significat a l'indicador i a interpretar les dades resultants
Limitacions Descripció de les limitacions en mesurar l'objectiu
Indicadors relacionats
Referència dels altres indicadors del mateix sistema que poden completar la informació que proporciona aquest indicador

La fitxa d'indicadors qualitatius

En aquest cas no hi ha fórmula, i la valoració s'ha de realitzar a partir d'identificacions en diferents escenaris orientatius, que ajuden a situar-los en una escala del 0 al 9. En cada escenari (excepte en el cas d'absent) hi ha la possibilitat d'escollir tres posicions (una per sota, una central i una per sobre) segons s'identifiqui plenament amb la situació descrita, una mica per sota o una mica per sobre.

OBJECTIU1 Objectiu d'avaluació a què dóna resposta l'indicador
INDICADOR
1.1.1.
Nom de l'indicador
Descripció Definició i anàlisi de les variables, dels termes implicats o altres observacions tècniques que puguin ajudar a delimitar l'indicador i la recollida d'informació que requereix
Glossari Conceptes específics que són objecte d'una definició concreta al marge de la informació tècnica proporcionada
Indicadors relacionats

Absent Emergent Establert Avançat
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
No s’ha treballat en la direcció de l’objectiu que s’avalua i no hi ha dades per a aquest indicador. Hi ha accions puntuals en relació a l’objectiu que s’avalua i es disposa d’algunes dades que permeten aplicar l’indicador i concloure que s’està en un escenari inicial en el recorregut possible a fer. Hi ha accions en la direcció que apunta l’objectiu que s’avalua. Es disposa de dades i és possible fer una aplicació correcta de l’indicador. L’anàlisi de les dades permet dir que s’està en un escenari consolidat i estable en relació amb l’objectiu que s’avalua. S’han fet la majoria d’accions que es preveuen per a l’assoliment de l’objectiu. Es disposa de dades que permeten aplicar de manera completa l’indicador, i els resultats obtinguts permeten concloure que s’està en un escenari avançat o complet en relació amb l’objecte d’avaluació.