Estructura

El SIAPJove avalua les polítiques de joventut a partir de 12 àmbits d’avaluació, 32 objectius d’avaluació i 83 indicadors. D’aquests:
  • 31 són indicadors quantitatius (37,3%)
  • 52 són qualitatius (62,7%).

Cada àmbit d’avaluació inclou: 
  • Una relació de fitxes descriptives dels indicadors (tant quantitatius com qualitatius) que l’avaluen.
  • Les fitxes per a la recollida d’informació de cada un d’aquests indicadors.
  • Al final de cada àmbit hi ha una fitxa reflexiva per a la síntesi dels resultats, que pot complementar-se a partir d'un sistema de visualització dels resultats obtinguts. 
  • Així mateix, el SIAPJove s'acompanya d'un glossari per facilitar la interpretació d'alguns conceptes concrets que es detallen en les diferents fitxes d'indicadors i facilitar la unificació de criteris en la recollida d'informació.
Fitxes de descripció d'indicadors Les fitxes de recollida d'informació Entrada de dades Generació d'informes i la fitxa de síntesi de resultats