Polítiques de joventut

El repte de la plena ciutadania és –o hauria de ser– un dels reptes actuals en els discursos socials i, entre ells, en els discursos relatius a les polítiques de joventut. 

L'objectiu és justament superar el debat teòric i discursiu i entrar en l'anàlisi de la pràctica experimentada de la ciutadania, aquella que capacita per a l'exercici pràctic dels drets reconeguts i que no té altra forma d'assolir-se que a través de l'exercici pràctic i aplicat d'aquest dret. La finalitat de les polítiques de joventut ha de ser garantir la possibilitat i la qualitat de tots els processos que permeten parlar de l'exercici d'una plena ciutadania. Per això cal afavorir l'emancipació juvenil entesa com l'accés a un habitatge i a un treball dignes, però també haver rebut una educació de qualitat, tenir accés a la cultura o no estar sotmès a cap tipus d'exclusió social. 

L'avaluació de tota política de joventut haurà d'incorporar elements per considerar l'efectivitat de les accions empreses des d'una perspectiva d'integritat per afavorir les possibilitats d'emancipació juvenil i, amb ella, la plena ciutadania.

El SIAPJove es planteja amb la convicció que les polítiques municipals de joventut han d'ocupar un espai central en les polítiques socials, alhora que poden esdevenir també un mitjà per a la transformació social a partir de facilitar el projecte de vida dels i de les joves, fomentar la mobilitat social, lluitar contra les desigualtats i promoure el paper de la gent jove com a motor de canvi. Aquesta centralitat justifica, ara com ara, la necessitat de les polítiques i les unitats específiques de joventut. 

Els joves requereixen, en molts casos, una atenció específica a causa de factors molt diversos i canviants, vinculats a la condició juvenil mateixa. Fan falta unitats que garanteixin i assegurin un desplegament correcte de les polítiques públiques i que en liderin els processos d'avaluació i reformulació. 

És en aquest sentit que s'emmarca aquesta proposta de sistema d'indicadors d'avaluació.

Pots trobar més informació als següents articles:

Planas, A., Soler, P., Vilà, M. (2014) Assessing youth policies. A system of indicators for local government. Evaluation and Program Planning,  Volume 45, Pages 22-28

Soler-Masó, P., Planas-Lladó, A. & Fullana-Noell, J. (2015). La evaluación de las políticas municipales de juventud a partir de un sistema de indicadores. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 13 (2), pp. 1107-1123.