Les fitxes de recollida d'informació

Cada fitxa d'indicador s'acompanya d'un fitxer que orienta la recopilació de dades. 

En el cas dels indicadors quantitatius, es pauta una possible forma de treballar les dades per tal d'obtenir els números que han d'anar a la fórmula de l'indicador. 

En el cas dels qualitatius s'orienta també la recollida d'informació per tal que permeti justificar l'elecció de l'escenari més ajustat a la situació a avaluar. 

Es tracta d'una proposta esquemàtica o directriu per a la recollida i classificació d'informació i facilita el càlcul de l'indicador avaluat. Cada fitxer de recopilació d'informació conté:

  • Una taula explicativa per a la recollida d'informació.
  • Espai per a les dades finals de l'indicador:
    • En el cas d'indicadors quantitatius, es presenta una fórmula per al càlcul de les dades finals.
    • En el cas d'indicadors qualitatius, es mostra una escala de qualificació que fa referència a les situacions presentades en el fitxer indicador.
  • Espai per fer notes sobre el resultat obtingut.