Generació d'informes i la fitxa de síntesi de resultats

Un cop omplertes les fitxes de recollida de dades d'un àmbit es pot demanar al SIAPJove que visualitzi els resultats de forma resumida i global per tot l'àmbit. 

A l'hora de simplificar i visualitzar els resultats cal tenir en compte que hi ha indicadors quantitatius i indicadors qualitatius, els quals avaluen aspectes diferents i, sobretot, utilitzen paràmetres i escales diferenciades: 

  • Per a la visualització dels indicadors quantitatius es configura una taula síntesi que permet visualitzar de manera conjunta els resultats obtinguts a partir d'aquests indicadors en cada àmbit d'avaluació.
  • Pel que fa als indicadors qualitatius, la visualització es realitza a través d'un gràfic radial que permeti copsar fàcilment els punts forts i febles de cada àmbit avaluat.

L'aplicació sistemàtica del SIAPJove pot acumular resultats i visualitzar la tendència del mateix municipi al llarg del temps i, alhora, disposar de dades d'altres municipis amb situacions més o menys equiparables. 

Cada un dels dotze àmbits d'avaluació preveu una FITXA PER A LA SÍNTESI DELS RESULTATS. L'objectiu d'aquest apartat és ajudar a fer una lectura sintètica dels resultats obtinguts i ajudar a treure conclusions útils per a la projecció d'accions en el futur. Es tracta d'una pauta que pot ajudar a trobar elements per a l'anàlisi dels resultats obtinguts i estratègies per a l'aplicació de les conclusions que se'n desprenen. 

La síntesi s'estructura en tres apartats: 

  1. Qüestions de reflexió: Es presenten unes quantes preguntes, a mode d'orientació o de proposta per a la reflexió, que poden ajudar a relacionar els resultats obtinguts i a treure'n conclusions.
  2. Fortaleses i reptes: Es tracta de fer una llista de les principals fortaleses que s'han detectat en l'avaluació de l'àmbit i alhora plantejar-se els reptes més importants que caldria afrontar per millorar els resultats en el futur. 
  3. Prioritzem: En aquesta darrera pauta es proposa prioritzar la llista de reptes que caldria afrontar, per ordre d'urgència o d'importància. Aquesta és una de les decisions que, en cada cas, caldria que els avaluadors valoressin i concretessin.