Indicadors

Encara no heu començat a complimentar aquest indicador 12.1.1 Taxa de la superfície destinada a equipaments juvenils municipals respecte al total de la població juvenil del municipi.
Encara no heu començat a complimentar aquest indicador 12.1.2 Taxa d’hores setmanals d’obertura dels equipaments juvenils municipals en relació amb el total de població juvenil.
Encara no heu començat a complimentar aquest indicador 12.1.3 Dotació de recursos tècnics dels equipaments juvenils per al desenvolupament de les activitats.
Encara no heu començat a complimentar aquest indicador 12.1.4 Correspondència entre les necessitats juvenils i els equipaments municipals juvenils.
Encara no heu començat a complimentar aquest indicador 12.2.1 Taxa d’hores setmanals del personal dedicat al desplegament de la política municipal de joventut.
Encara no heu començat a complimentar aquest indicador 12.2.2 Taxa d’antiguitat mitjana del personal municipal dedicat a les polítiques de joventut.
Encara no heu començat a complimentar aquest indicador 12.2.3 Tipologia del personal municipal dedicat a les polítiques municipals de joventut.
Encara no heu començat a complimentar aquest indicador 12.2.4 Percentatge de professionals amb categoria laboral A1 i A2 sobre el total de treballadors municipals dedicats a les polítiques de joventut.
Encara no heu començat a complimentar aquest indicador 12.2.5 Percentatge de professionals municipals dedicats a les polítiques de joventut amb una estabilitat laboral alta en relació amb el total de treballadors de l’Ajuntament.
Encara no heu començat a complimentar aquest indicador 12.2.6 Estratègies de l'Ajuntament per afavorir la formació contínua dels professionals municipals dedicats a les polítiques de joventut.
Encara no heu començat a complimentar aquest indicador 12.2.7 Percentatge de la despesa en recursos humans externalitzats dedicats a les polítiques de joventut.
Encara no heu començat a complimentar aquest indicador 12.2.8 Percentatge del personal municipal dedicat a les polítiques de joventut finançat per administracions diferents de l’Ajuntament.
Encara no heu començat a complimentar aquest indicador 12.3.1 Percentatge de la despesa corrent destinada a les polítiques de joventut.
Encara no heu començat a complimentar aquest indicador 12.3.2 Taxa de despesa corrent destinada a les polítiques de joventut en relació amb la població jove del municipi.
Encara no heu començat a complimentar aquest indicador 12.3.3 Percentatge que representa la despesa en personal destinada a les polítiques de joventut sobre el total de despeses corrents destinades a les polítiques de joventut.
Encara no heu començat a complimentar aquest indicador 12.3.4 Percentatge de la despesa corrent municipal destinada a les polítiques de joventut coberta per cada font de finançament.
Encara no heu començat a complimentar aquest indicador 12.3.5 Percentatge de la despesa corrent municipal destinada a la Regidoria de Joventut.
Encara no heu començat a complimentar aquest indicador Accedeix al formulari de síntesi

   Indica que ja heu completat l'indicador
   Indica que ja heu començat a complimentar l'indicador però no està completat
   Indica que encara no heu començat a complimentar l'indicador